Política privacitat

Göteborg Consultoria Informàtica, S.C.P. (en endavant Göteborg), d'acord amb la política de privacitat definida a continuació, es compromet a respectar la confidencialitat de les seves dades personals. En conseqüència, qualsevol informació que es reculli a goteborg.es serà tractada amb la màxima confidencialitat.

Tractament de les dades
Sols es recullen els noms, adreces postals i/o electròniques, números de telèfon i qualsevol altra dada de caràcter personal que l'usuari, de forma voluntària, facilita en els apartats que ho requereixen. D'igual forma, es garanteix la màxima confidencialitat en el posterior tractament de totes aquestes dades.

El registre de dades de caràcter personal sols es requerirà quan aquestes siguin necessàries en la sol·licitud d'algun servei facilitat per Göteborg, ja sigui a través de goteborg.es o per qualsevol altre mitjà. Les dades obtingudes i les que se'n pugui derivar seran incorporades als fitxers adients.

Qualsevol persona que tingui accés a les dades personals, tant els responsables dels fitxers com aquelles que intervenen en qualsevol tipus de tractament, estan sotmesos al més rigurós secret professional. Göteborg es compromet a adoptar els nivells de protecció i les mesures adequades per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, mal ús, pèrdua, robatori o accés no autoritzat.

Deures i obligacions
L'usuari que faci ús dels seveis oferts per goteborg.es haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe, significant això que no es podran donar dades inexactes o inexistents.

Cessions
Les dades de caràcter personal recollides en qualsevol apartat de goteborg.es no seran facilitades o comunicades a tercer aliens a Göteborg, a excepció de que siguin necessàries per la prestació d'algun servei o que siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals aplicables en cada moment.

Consentiment
La sol·licitud d'un servei a través de la pàgina web goteborg.es implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté Göteborg, exposada en aquesta pàgina.

La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari comportarà l'acceptació i autorització expressa a Göteborg per a la seva recollida, la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari, l'acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l'autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Tenint en compte que l'autorització al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l'usuari podrà revocar l'autorització aquí concedida, tant pel tractament com per la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

Drets dels afectats
Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Aquests drets poden ser exercitats tant per l'usuari com pel seu representant legal, mitjançant sol·licitud escrita i signada tant presencialment com per escrit a la següent adreça:

Göteborg Consultoria Informàtica, S.C.P.
Ctra. d'Agramunt, 5 Local Dreta
25730 Artesa de Segre (Lleida)
La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

Política de galetes (cookies)
Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l'ordinador de l'usuari i que s'associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l'usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.

La pàgina web goteborg.es fa servir les cookies només per a identificar la sessió de l'usuari, la qual cosa permet l'accés a continguts personalitzats i apartats restringits.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies pel seu ordinador, si bé Göteborg no es responsabilitza de que la seva desactivació impedeixi el correcte funcionament de la pàgina.

Legislació aplicable
La privacitat de tota la informació, tant la facilitada per l'usuari a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través de goteborg.es, estan regulades per la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pels reglaments que la desenvolupen.


E-mail: info@goteborg.es